21.04.2024 12:17:16

Türkiye

Sade Vatandaş | Turizm Teşvikinde Yeni Düzenlemeler
Turizm Teşvikinde Yeni Düzenlemeler


Büyült Küçült

Turizm Teşvikinde Yeni Düzenlemeler

AK Parti, Turizm Teşvik Kanunu’na yeni düzenlemeler getiren ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın (KTB) kontrolünde turizm sektörünün tek elden yönetimini hedefleyen kanun teklifini Meclis Başkanlığı’na sundu.

Teklifle, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri içinde yer alan korunan alanlarda hazırlanan her tür ve ölçekteki plan ve plan değişiklikleri sadece KTB’ye sunulacak.
Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri ile bu bölge ve merkezlerin dışında olmakla birlikte, deniz kıyısı olan ilçelerde, Millî Parklar Kanunu gereğince tespit ve ilân edilen yerleri, konaklama içeren tesislerin yapılması amacıyla yatırımcılara tahsis etme konusunda KTB yetkili kılınacak.

YAPTIRIM GETİRİLİYOR

Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri dışında kalan ve imar planları ile turizm amaçlı kullanıma ayrılan alanlar ile jeotermal suyun kullanımına yönelik turizm amaçlı kullanıma konu edilebilecek Hazine taşınmazlarının tahsisi konusunda da KTB’ye yetki verilecek. Turizm sektöründe belirli bir standardın getirilmesi için turizm tesislerinin KTB’nin denetimi ve kontrolü altında olmasını sağlamak amacıyla, konaklama tesislerinin ve plaj işletmelerinin bakanlıktan turizm işletmesi belgesi almaları zorunluluğu getiriliyor.

Kamu kurum veya kuruluşlarının işlettiği konaklama tesisleri, misafirhaneler ile vilayetler evi ve ordu evleri bu düzenlemeden muaf tutuluyor. Bu belgenin alınmaması halinde faaliyetin sona erdirilmesi yaptırımı getiriliyor. Halihazırda faaliyette bulunan, bakanlık tarafından belgelendirme koşullarını sağlayamayan; ancak Bakanlıkça belirlenecek asgari standartları sağlayabilecek konaklama tesislerine de basit konaklama tesisi turizm işletmesi belgesi verilerek bu tesisler de Bakanlık kontrolüne alınacak.

JEOTERMAL KAYNAK

Benzer şekilde, kruvaziyer liman, yat limanı, çekek yeri, rıhtım ve iskele gibi deniz turizmi tesisleri işletmelerinin de KTB’den turizm işletmesi belgesi almaları zorunluluğu getiriliyor. Bu belgenin alınmaması halinde para cezası yaptırımı öngörülüyor. Mevcut durumda KTB’den belgesiz olarak faaliyet gösteren deniz turizmi tesislerine de belge almaları için üç yıl süre tanınıyor.
KTB’nin kontrol ve denetimi dışında turizm kullanımları oluşmasının önlenmesi, turizm sektörünün tek elden ve kapsayıcı stratejiyle geliştirilmesi hedefi doğrultusunda, Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’nda değişiklik yapılarak, jeotermal kaynakların turizm amaçlı kullanımına yönelik düzenlemeler ekleniyor.
Havva Karakoç

Havva Karakoç